Filtry do wody

Oferowana przez nas filtry do wody służą poprawie parametrów fizycznych i chemicznych wody. Stosowane są powszechnie w praktycznie każdej dziedzinie życia. Korzystamy z nich najczęściej całkowicie nieświadomie (przykładowo, są używane przez stacje uzdatniania wody – SUW – w zakładach wodociągowych). Potrzebę zainstalowania filtra wody zauważamy głównie w przypadku posiadania własnej studni lub też niezadowolenia z parametrów wody dostarczanej przez lokalny zakład wodociągowy. Dobór odpowiedniego filtra wodnego powinno poprzedzić określenie potrzeby, czyli jakie jest oczekiwanie (np. czy chcemy wodę pitną z kranu. czy przeszkadza nam zapach wody, czy mamy podrażnioną skórę przez chlor itp). Każdą wodę można uzdatnić – określenie potrzeby ułatwia dobór właściwej metody filtracji i uzdatniania wody

Odwrócona osmoza

Filtry działające na zasadzie odwróconej osmozy, są najlepszym rozwiązaniem do domowej produkcji czystej, spożywczej wody. W uzdatnianiu wody wykorzystywany jest „odwrócony” proces osmozy, występujący szeroko w naturze (m.in. w roślinach do transportu wody od korzenia w górę, w komórkach organizmów żywych itp). W naturalnym zjawisku osmozy, dwa roztwory znajdujące się po dwóch stronach membrany półprzepuszczalnej, dążą do wyrównania ilości rozpuszczonych w nich związków poprzez przenikanie ich z jednego roztworu do drugiego. Aby spowodować, że związki rozpuszczone w roztworze (np. w wodzie) znajdującym się po dwóch stronach membrany półprzepuszczalnej, przenikną wyłącznie z jednej strony membrany na drugą, wykorzystuje się zjawisko przełamania tzw ciśnienia osmotycznego (w tym celu wykorzystywane jest ciśnienie z instalacji wodnej). W efekcie przyłożenia ciśnienia z instalacji, związki rozpuszczone w wodzie znajdującej się po jednej ze stron membrany, przenikają do tzw odrzutu (retentatu) a woda pozbawiona tych związków (uzdatniona) kierowana jest do kranika lub zbiornika magazynującego (permeat). 

Kuchenne filtry działające na zasadzie ODWRÓCONEJ OSMOZY (odwrotna osmoza) zapewniają uzdatnianie wody na poziomie nieosiągalnym dla innych technologii. Rozwiązują powszechne problemy z jakością wody spożywczej: twardość wody (białe naloty i osady), zażelazienie wody (brunatne lub rdzawe naloty i osady), duża zawartość chloru, mętność wody, nieakceptowalny smak, barwa i zapach wody oraz wiele innych. Klasyczne konstrukcje kuchennych filtrów odwróconej osmozy zapewniają łatwy dostęp do poszczególnych wkładów, co przekłada się na mało skomplikowany serwis filtra (cykliczna wymiana wkładów). Wymagania odnośnie instalacji wodnej to przede wszystkim konieczność zapewnienia ciśnienia wody zasilającej filtr na poziomie minimum 3 bar (zalecane ciśnienie to 4-5 bar). W przypadku nie spełnienia tego warunku, filtry tej konstrukcji działają prawidłowo, lecz wydajność membrany zostaje ograniczona (przykładowo, dla ciśnienia około 1 bar, jest to 25% wydajności nominalnej a dla ciśnienia około 2,5 bar jest to około 50% wydajności nominalnej). Kolejnym, zmiennym w skali roku kryterium, jest temperatura wody zasilającej filtr. Optymalna temperatura to około 25 st.C. W przypadku innych temperatur sprawność membrany ulega zmianie (przykładowo, dla temperatury około 10 st.C wydajność membrany spada do około 50% a dla temperatury około 20 st.C wydajność membrany spada do około 80%). 

Na cały dom


Do kategorii filtrów wody na cały dom, zaliczają się wszystkie filtry, które pozwalają na uzyskanie dużych przepływów wody, charakterystycznych dla głównych ujęć z jednoczesnym zachowaniem skuteczności działania. Instalowanie filtra na cały dom, jest najwygodniejszym w eksploatacji rozwiązaniem – ewentualna wymiana wkładów lub uzupełnianie środka do regeneracji, następują w jednym punkcie i bez problemu można to kontrolować. Również to, że chroniona jest cała instalacja z wszystkimi podłączonymi za filtrem urządzeniami, maksymalizuje efekt montażu filtra. Klasycznym punktem montażu filtrów na cały dom, jest miejsce za licznikiem – instalacja filtra w tym miejscu, nie wymaga zrywania plomb na liczniku. Nie powinno się montować filtrów przed hydroforem – w tym celu stosuje się filtry dedykowane do danego hydroforu lub filtry montowane na rurze ssącej od pompy. Standardowo (bez względu na parametry fizyko-chemiczne wody) stosuje się filtracje mechaniczną w celu ochrony wewnętrznej instalacji wodnej przed naniesionymi z wodą piaskiem, szlamem, rdzą itp zanieczyszczeniami. Inne rodzaje filtracji dobiera się pod kątem badania wody bądź określonego problemu z wodą (np centralne zmiękczacze wody przy wysokiej twardości wody).