Regulaminy

Regulaminy świadczonych usług i promocji

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin wydany na postawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) określa rodzaj, zakres i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez administratora strony internetowej : InstalHome Krzysztof Malczewski ul. Kasztanowa 55, 57-100 Pławna, NIP 6731468525, REGON 932854090.
Dane kontaktowe Operatora Serwisu :
Adres do korespondencji: ul. Kasztanowa 55, 57-100 Pławna
e-mail: info@instalhome.eu
telefon: +48 661394661
2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Użytkowników z bloga internetowego oraz formularza kontaktowego.
3. Regulamin reguluje prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane ze świadczeniem Usług, a w szczególności:
• Rodzaj i zakres Usług świadczonych,
• Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług,
• Warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług,
• Przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług,
• Postępowanie reklamacyjne.

II Definicje

Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystające z Usług świadczonych przez Operatora przy pomocy Strony,

Adres elektroniczny
– oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (adres e-mail);

Administrator strony internetowej/Usługodawca
– właściciel strony internetowej, zarządzający nią jest InstalHome Krzysztof Malczewski.

Regulamin
– niniejszy Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usług Formularza Kontaktowego oraz Bloga, który określa zasady korzystania i funkcjonowania Strony oraz prawa i obowiązki Administratora Serwisu i Użytkowników, obejmujące warunki świadczenia usług na Stronie;

Strona
– serwis internetowy zarządzany i prowadzony przez Administratora Serwisu , znajdujący się pod adresem https://instalhome.eu

System teleinformatyczny
– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych oraz oprogramowanie, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

Świadczenie usług drogą elektroniczną
– wykonaniu Usługi, wstępujące poprzez wysyłanie i odbieranie danych z użyciem systemów informatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez konieczności jednoczesnej obecności stron, przy czym dane są transmitowane z zastosowaniem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

Usługa / Usługa Formularz Kontaktowy
– usługa świadczoną przez Operatora za pomocą Strony przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego polegające na umożliwieniu Użytkownikom korzystania z Formularza Kontaktowego/Bloga zgodnie z niniejszym Regulaminem;

Ustawa
– ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.;

III Formularz Doboru Pomp Ciepła

Za pośrednictwem Strony Administrator udostępnia Formularz Doboru Pomp Ciepła do pobrania i odesłania np. drogą e-mail. Jest to bezpłatne udostępnienie Użytkownikom kontaktu z Administratorem celem uzyskania informacji o ofercie, dostępności i zakresie usług świadczonych przez niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (dalej jako: Formularz).
Umowa o świadczenie Usługi Formularz zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, które zostało złożone za pośrednictwem e-mail, z zastrzeżeniem przypadków, kiedy strony kontynuować będą współpracę.
Usługa Formularza jest świadczona nieodpłatne.
Formularz został udostępniony Użytkownikom Strony na stronie internetowej https://instalhome.eu
Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Formularza dochodzi poprzez prawidłowe wypełnienie pól Formularza, z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Wyślij”.  Pola formularza które obejmują:
– podanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres elektroniczny (email), numer telefonu,
– podanie województwa oraz miejscowości
– podanie powierzchni ogrzewania, ilości osób zamieszkujących budynek,
– informacja niezbędnych do oszacowania charakterystyki energetycznej budynku,
– informacji o dotacji,
Odesłanie przez Użytkownika e-maila z Formularzem Doboru Pomp Ciepła, jest równoważne z:
a) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie drogą elektroniczną przez Administratora Usługi Formularz Doboru Pomp Ciepła,
b) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora zgodnie z zasadami przewidzianym w RODO.
Administrator umożliwia Użytkownikowi rezygnację z Usługi Formularza Doboru Pomp Ciepła przed uzyskaniem odpowiedzi na zadane pytanie, w tym celu należy złożyć oświadczenie o rezygnacji z usługi na adres mailowy: info@instalhome.eu
Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Formularza w każdym momencie, wskazując, że w takim przypadku usunie wszelkie dane osobowe Użytkowników zebrane w celu świadczenia Usługi Formularza Doboru Pomp Ciepła.

IV Wpisy (Blog)

Korzystanie z usług i treści udostępnianych we Wpisach (Blogu) znającego się na stronie internetowej https://instalhome.eu jest bezpłatne.
Prawa autorskie do treści publikowanych na łamach Wpisu posiada Administrator Serwisu oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów na łamach Wpisu.
Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach strony, w tym również szata graficzna strony internetowej oraz wybór i układ prezentowanych treści. Wszelkie utwory, znaki towarowe, loga, itd. przedstawiane we Wpisie stanowią własność Administratora lub uprawnionych osób trzecich (od których Administrator uzyskał zgodę na ich używanie oraz udostępnianie). Zabronione jest ich używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy inne wykorzystywanie bez uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego. Wpis może zawierać odesłania (linki) do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. Administrator strony nie ponosi jednak odpowiedzialności za funkcjonowanie, czy politykę prywatności zewnętrznych stron internetowych.

V Zakładka Rozmawiamy na czacie

Za pośrednictwem Strony Administrator oferuje Usługę z zakresu Rozmawiamy na czacie, stanowiącą usługę świadczoną drogą elektroniczną, która polega na rozmowie z Klientem za pośrednictwem Technologi Messengera celem uzyskania informacji o ofercie, dostępności i zakresie usług świadczonych przez niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Umowa o świadczenie Usługi „Rozmawiamy na czacie” świadczona jest przez Meta Platforms Ireland Limited (komunikacji za pośrednictwem Facebook Messenger). Szczegółowe informacje na temat usługi znajdują się na stronie internetowej https://www.facebook.com/terms/ . Usługa została udostępniona Użytkownikom Strony na stronie internetowej https://instalhome.eu
Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakość usługi, gdyż jest ona świadczona przez podmiot zewnętrzny.
Administratorem danych osobowych jest Meta Platforms Ireland Limited, a Instalhome Krzysztof Malczewski, jako podmiot przetwarzający – przetwarza je tylko na potrzeby kontaktu z Klientem, który dobrowolnie je wskazał nawiązując kontakt.

VI Warunki korzystania z usług

Użytkownik korzystający z usług dostępnych na stronie internetowej, oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki. Administrator zastrzega, prawo do wstrzymania lub zaprzestania świadczonych usług.
Dane i informacje zawarte na stronie internetowej pod nazwą Wpis są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje. Korzystanie z usług strony internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
– urządzenie umożliwiające korzystanie z sieci Internet,
– poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, lub inna przeglądarka o podobnych parametrach i funkcjach,
– przeglądarka internetowa powinna akceptować pliki cookies.

Administrator nie gwarantuje prawidłowości działania strony internetowej na urządzeniu użytkownika, obowiązkiem Użytkownika jest odpowiednie skonfigurowanie urządzenia lub oprogramowania z którego korzysta.
W przypadku podania przez Użytkowania nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych lub wyrządzeniu Instalhome Krzysztof Malczewski szkody z tego tytułu, Użytkownik zobowiązuje się wyrównać poniesioną szkodę oraz ponieść wszelką odpowiedzialność za podjęte działania.
Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności propagujących przemoc, zniesławiających, naruszających dobra osobiste, prawa autorskie i własności intelektualnej oraz innych praw osób trzecich,
– korzystania ze strony internetowej w sposób niezakłócający je funkcjonowania, w szczególności poprzez używanie określonego oprogramowania lub urządzeń,
– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam)
– korzystania ze strony internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora.
– korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Polski prawa, postanowieniami Regulaminu, oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

VII Reklamacje

Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji W sprawach związanych ze świadczeniem usług objętych niniejszym Regulaminem.
Aby reklamacja została skutecznie wniesiona powinna zawierać następujące dane : imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika oraz opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji.
Usługodawca pozostawi bez rozpoznania reklamację, które nie będą zawierały danych wymienionych w ust. 2
Reklamację powinny być skierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@instalhome.eu
Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie nie dłuższym niż 14 dni, za pośrednictwem poczty e-mail.

Reklamacje w zakresie funkcjonalności strony internetowej
Administrator oświadcza, iż podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony internetowej https://instalhome.eu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników. Za nieprawidłowości uznaje się obiektywne problemy z działaniem strony, polegające w szczególności na problemach technicznych.
Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony internetowej.
Reklamacja powinna zawierać: dane Użytkownika, dane reklamacji oraz okres, którego dotyczy, okoliczności uzasadniające reklamację.
W sytuacji niespełnienia przez reklamację wymogów zawartych w ust. 3 – Administrator pozostawia ją bez rozpoznania.
Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie nie dłuższym niż 14 dni, za pośrednictwem e-mail.

VIII Zastrzeżenia i odpowiedzialność

Celem zapewnienia najwyższej jakości usług strony internetowej, niedozwolone jest jej wykorzystywanie oraz wszelkich jej funkcjonalności oraz świadczonych usług, w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania strony, w szczególności podejmowanie działań, które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
InstalHome dołoży wszelkich starań, aby strona internetowa oraz wszystkie usługi udostępniane za jej pośrednictwem, działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń.
InstalHome nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich. Nie ponosi również odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza jego wpływem.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, umów, jak też działań sprzecznych z dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego, jak również w celu obejścia prawa, wyłudzenia świadczenia, oszustwa lub innych działań niezgodnych z przepisami prawa.

IX Ochrona danych osobowych

Szczegółowe dane na temat ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

X Postanowienia końcowe

Zmiana Regulaminu zostanie dokonana w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania ze strony internetowej. Za rezygnację uznaje się zaprzestanie korzystania ze strony internetowej.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://instalhome.eu w zakładce Regulaminy. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania.

Ochrona danych osobowych

Szczegółowe dane na temat ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.