Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna 2021 z programem Czyste Powietrze.

Ulga termomodernizacyjna 2021. Jesteś beneficjentem programu Czyste Powietrze? Odlicz ulgę w rocznym PIT. Skorzystaj z ulgi podatkowej w 2022 roku.

Koszt termomodernizacji domu może być niższy niż liczyłeś. Co oznacza, że zakup i montaż pompy ciepła nie będzie taki drogi. Przeczytaj …

Uzyskałeś częściowy zwrot z Czystego Powietrza, czy możesz dodatkowo odliczyć ulgę z podatku?

Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową.

W takim przypadku korzyści uzyskane przez Beneficjenta z tytułu obu mechanizmów finansowych wzajemnie się uzupełniają. Należy jednak pamiętać, że 

Program Czyste Powietrze

  1.   Dotację można uzyskać na wiele budynków/ lokali mieszkalnych z wydzieloną księgą wieczystą z zachowaniem limitu dotacji na każdy.
  2.   Obowiązuje limit dotacji na budynek/lokal mieszkalny niezależnie od liczby jego współwłaścicieli.
  3.   Do rozliczenia wymagane są faktury VAT jak również wystawione na beneficjenta rachunki imienne.
  4. Wydatki mogą być ponoszone do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Ulga Termomodernizacyjna

  1.   Ulga przysługuje jako jedno odliczenie do wysokości 53 000 zł na podatnika 
    niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości.
  2.   Z odliczenia może skorzystać odrębnie każdy ze współwłaścicieli danego budynku/ lokalu.
  3.   Podatnik musi mieć faktury VAT wystawione wyłącznie przez podmioty nie korzystające ze zwolnienia z VAT, aby odliczyć wydatki w zeznaniu rocznym PIT.
  4.   Beneficjent może rozliczyć wydatki poniesione w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Nasza firma InstalHome wystawia faktury VAT. Oświadczamy, że jesteśmy czynnym płatnikiem VAT co jest niezbędne do rozliczenia Ulgi Termomodernizacyjnej.

Otrzymałem dotację z programu Czyste Powietrze, jaką wartość mogę odliczyć od podatku?

W przypadku uzyskiwania korzyści łącznie z dotacji w Programie Czyste Powietrze i ulgi  termomodernizacyjnej:

– odliczeniu w ramach ulgi nie podlegają wydatki sfinansowane lub dofinansowane z dotacji lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie ze środków publicznych, a jedynie ta ich część która nie została dofinansowana.

– w przypadku gdy, po wcześniejszym dokonaniu odliczeń wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej, beneficjent otrzymał zwrot odliczonych wydatków w formie dotacji, jest zobowiązany zgodnie z przepisami podatkowymi doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Czy koszty kwalifikowane w programie Czyste Powietrze są takie same jak w uldze termomodernizacyjnej?

Dotacja oraz ulga są instrumentami niezależnymi od siebie, wspierającymi przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Katalog kosztów kwalifikowanych w Programie Czyste Powietrze określony został odrębnie od katalogu kosztów odliczanych w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanego w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489).

 

Jaki PIT wypełnić, aby odliczyć wydatki na termomodernizację?

By skorzystać z ulgi na termomodernizację podatnik powinien wypełnić PIT/O

PIT/O może być składany z zeznaniami PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37. 

PIT/O zawiera wiersz „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”, w którym można wpisać odliczenie od dochodu do kwoty 53 000 zł. Obejmować może maksymalnie okres 3 lat począwszy od końca roku, w którym inwestycja zaczęła być realizowana. Oszacowaną na podstawie faktur wartość zakupu ująć należy w załączniku PIT/0 w części B. w polu 27 (podatnik) lub 28 (małżonek).

Polski Ład zmienia interpretację daty poniesienia wydatku oraz

– Od dnia 1 stycznia 2022 r. momentem poniesienia wydatku będzie zatem zawsze dzień wystawienia faktury, niezależnie od dnia w którym nastąpi sprzedaż.

– W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez podatnika podatku od  towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

– W przypadku wystawienia faktury VAT na obojga małżonków każdy z małżonków ma prawo do odliczania w ramach ulgi termomodernizacyjnej jedynie 50 proc. poniesionych wydatków. Jeżeli faktura dokumentująca poniesiony wydatek wystawiona jest na jednego z małżonków, to odliczenia dokonuje tylko ten małżonek, na którego jest ona wystawiona.

Kto określa wartość ulgi?

Szczegółowe informacje na temat rozliczania ulgi termomodernizacyjnej w przypadku łączenia jej z dotacją zawarte są w objaśnieniach podatkowych opracowanych przez Ministerstwo Finansów i opublikowanych na prowadzonych przez nie stronach serwisu internetowego https://www.gov.pl.
Ulga nie jest rozliczana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Podatnik, powinien sam określić wartość ulgi w deklaracji podatkowej, którą ma obowiązek złożyć stosownie do przepisów podatkowych.

Źródło:

czystepowietrze.gov.pl

podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna

globenergia.pl

Leave a Comment